Kovo 18-ąją, pirmoji mūsų literatų išvykos stotelė buvo Naivių kaimo bibliotekoje. Į ją rinkosi vietos bendruomenės nariai. Poezijos šventę, skirtą mūsų kūrybos almanacho „Prošvaistės“ pristatymui, organizavo ir vedė bibliotekininkė Milda Levickienė.

Mūsų literatų klubo kuratorė Lina Matiukaitė pasakojo apie almanacho leidybos idėją, jo sudarymą ir kitus niuansus. Apie autorius, kūrybą ir kitas subtilybes pasakojo Eugenija Katauskienė ir Eugenija Urbonienė, kurioms teko ir redagavimo rūpesčiai.

Eugenija Urbonienė paskaitė smagų prozos vaizdelį, jos rašytą kupiškėnų tarme. O savo eiles skaitė visos dalyvavusios šventėje: Eugenija Katauskienė, Milda Narmontienė, Eleonora Milda Vaižmužienė, Juzefa Pranauskienė, Giedrytė Murnikovienė ir aš, šių eilučių autorė.
Skaitėme ir kitų autorių eiles, kurie negalėjo atvykti į šventę, taip pat autorių, jau išėjusių Anapilin.

Džiugino malonus sutikimas, dovanoti moliniai poezijos „paukšteliai“, tulpių žiedai ir nuoširdus bendravimas prie kavos ir saldumynų.

Klausytojai galėjo įsigyti almanachą „Prošvaistės“ ir kitus mūsų leidinius.


Antroji mūsų tos pačios dienos išvykos stotelė – Skapiškio miestelio biblioteka. Čia mus sutiko bibliotekos ir šio renginio vedėja Roma Bugailiškienė bei dar gausesnis poezijos ir literatūros mėgėjų būrys. Taip pat pasipildė ir mūsų grupelė, nes prisijungė Skapiškyje gyvenančios

dvi mūsų klubo narės: Aldona Elena Raišienė ir Laima Lapienienė. Malonu, kad šioje literatūrinėje popietėje dalyvavo garbi viešnia – istorijos mokslų Dr. Aldona Vasiliauskienė.

Miela buvo pristatyti almanachą šiltai mus priėmusiems klausytojams, pasišnekučiuoti prie arbatos puodelio.

Išsivežėm gerą nuotaiką ir mums dovanotas rožių puokšteles.

Vasario 6-osios popietę Kupiškio viešosios bibliotekos salėje vyko Rimanto Urbono poezijos knygos „Abipus pilnaties“ ir apsakymų knygos „Žiogai žolėje“ sutiktuvės. Į renginį atvyko plati Rimanto Urbono giminė, miestelio bendruomenė, Biržų krašto literatų atstovai ir mūsų rajono klubo „Lėvens balsai“ nariai.

Renginį pradėjo ir visus pasveikino viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė. Ji apgailestavo, kad Rimantas išėjo pačiam kūrybos pakilime, bet pasidžiaugė, kad jo šeimos rūpesčiu ir lėšomis išleista knyga. Tai vertinga ir brangi dovana skaitytojams ir artimiesiems.

Eugenija Urbonienė pristatė giminės atstovus, atvykusius į knygos sutiktuves: vaikus, anūkus, Rimanto brolį ir kitus artimuosius. Ji džiaugėsi, kad dvi knygos (prozos ir eilėraščių) sutilpo „po vienu stogu“. Joje eilėraščiai iš kelių kūrybos laikotarpių, pradedant mokykliniais ir parašytais iki išėjimo anapus... O prozos knygai atrinkti stipriausi Rimanto apsakymai ir novelės.

Sutiktuvių šventei vadovavo jauniausioji Rimanto dukra – sociologijos doktorantė, Vilniaus universiteto dėstytoja Veronika Urbonaitė – Barkauskienė ir vyriausioji anūkė – Vilniaus dailės akademijos studentė Ūla Šveikauskaitė, kuri rūpinosi knygos iliustravimu ir maketavimu. Ūla prisipažino, kad jai tai buvo debiutas ir didelis iššūkis, nes teko imtis techniškai sudėtingų darbų.

Garso įrašo dėka, kuriame su tėčiu kalbasi Veronika, mes jutome, tarsi Rimantas su mumis ir šiapus, ir anapus pilnaties, nes jį mums sugrąžino ir nuotraukos, besikeičiančios ekrane...

Baigiantis metams ir artėjant didžiosioms šventėms, gruodžio 19-osios rytą, rinkomės viešojoje bibliotekoje. Prie adventinių vaišių stalo pasidalinome mintimis apie literatūrinius renginius,        šventes ir konkursus, kuriuose šiais metais vieniems ar kitiems teko atstovauti literatų klubą. O tokių renginių buvo nemažai. Džiugu, kad  mūsų literatų skaitoma kūryba priverčia suklusti, sudominti renginių dalyvius ir klausytojus.

Kalbėjomės ir apie pirmąjį mūsų kūrybos almanachą „Prošvaistės“. Pasidžiaugta, jog šis leidinys tvarkingas, neperkrautas nei kūriniais, nei iliustracijomis, kad visiems autoriams puslapių skirta vienodai ir kad buvo gražios almanacho sutiktuvės.

Jaukaus Kalėdų laukimo bei gražių ateinančių švenčių linkėjo kunigas Justas Jasėnas, visiems dovanojęs po kalėdaitį ir atviruką su Kupiškio bažnyčios atvaizdu, kurio kitoje pusėje Justo kūrinėlis „Dingusios gyvasties sugrįžimai“, priverčiantis įsiklausyti, pajusti... Mielomis dovanėlėmis, pačios nunertais Kalėdų seneliais, visus pradžiugino ir Genovaitė Koriznienė.
Bendravome, vaišinomės, skaitėme eiles.


                                                                  

Paskutinį  lapkričio šeštadienį  grupelė Kupiškio literatų klubo ,, Lėvens balsai‘‘  atstovių vykome į Panevėžio raj. Velžio sen. Ten, Liūdynės kultūros centro Velžio padalinyje,, vyko 10 – oji jubiliejinė Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos muzikos ir poezijos šventė ,,Nešuosi rudenį 2015“. Renginyje dalyvavo literatai, poetai ir muzikantai iš Pasvalio, Panevėžio, Kėdainių, Vilniaus, Šiaulių. Šventę papuošė vokalinis ansamblis ,,Aušra‘‘ ir Paįstrio kultūros centro Bernatonių bendruomenės namų retro grupė „Vėrinys“. Savo dalyvavimu renginį pagerbė Panevėžio savivaldybės atstovai, Velžio seniūnas ir gerbiama poetė – Seimo narė Dalia Teišerskytė.

Apžiūrėjusios Lietuvos kaimo rašytojų išleistų knygelių parodą susėdome grupelėmis  prie stalelių, apkrautų rėmėjų vaišėmis - gardžia namine duona,  obuoliais, ten sudėjome ir savo atsivežtus lauknešėlius.        

Koncertą pradėjo renginio šeimininkė ir meno vadovė Virginija Stundžienė eilių ir muzikos kompozicija. Jų su kolege perskaitytos eilės, sudainuotos dainos pritariant Virginijai gitara, paliko neišdildomą  įspūdį visiems žiūrovams.

Renginį pratęsė moterų  vokalinis ansamblis ,,Aušra“, atlikęs keletą žymių atlikėjų dainų. Po jų renginio vedėja  į  sceną pakvietė viešnią poetę Dalią Teišerskytę. Ji pasveikino  dalyvius ir rengėjus su šia jubiliejine švente, paskaitė savo eilėraščių, padovanojo organizatoriams savo knygą „Slenkstis“. O ir pati poetė neliko be dovanų, mat viešnia buvo ką tik atšventusi savo gimtadienį, su kuriuo ją ir pasveikino Panevėžio vicemeras, ir  Velžio seniūnas, įteikęs nuostabią puokštę. Deja, po pertraukos gerbiama poetė turėjo atsisveikinti, nes išskubėjo į kitą renginį.

Kadangi pasisėdėjimas buvo numatytas ilgas, vedėja paskelbė pertauką. Jos metu pasivaišinome susineštom vaišėm, kava, arbata, pabendravome su kolegom. Po pertraukos tęsėsi svečių pasirodymai. Povilas Latvėnas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Pasvalio skyriaus pirmininkas, skaitė savo kūrybą. Po to džiugino kaimo kapela iš Žilpamūšio „Ištikimi draugai“ linksmomis, skambiomis dainomis. Kėdainių klubo ,,Varsna ‘‘ atsovai ne tik paskaitė savo eilių, bet ir padainavo lietuvių liaudies dainų, pašoko. Tada savo kūrybą skaitė Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ nariai. ,,Lėvens balsams‘‘ atstovavome mes: klubo vadovė Regina Baltrūnienė, klubo narės Angelė Marija Jonuškienė, Eleonora Milda Vaižmužienė ir aš, Giedrutė Murnikovienė. Visos paskaitėme po keletą savo eilėraščių ir, sprendžiant iš to, kaip mūsų  klausė žiūrovai, pasirodėm gan gerai. Poezijos skaitymus užbaigė autoriai iš Šiaulių, Vilniaus ir paties Velžio. Vakaro linksmąją dalį užbaigė žavių damų ansamblis iš Paįstrio. Dar retro grupė ,,Vėrinys‘‘ iš širdies sudainavo keletą puikių romansų.

Koncertui pasibaigus, visi bendrai nusifotografavome. Dar kurį laiką bendravom, kalbėjomės apie vakaro įspūdžius, vaišinomės vietinių šeimininkių atneštomis vaišėmis. Į namus išsiskirstėme jau gerokai sutemus su labai puikia nuotaika ir gražiais atsiliepimais apie šventę. Dėkui šventės šeimininkei Virginijai Stundžienei ir „Lėvens balsų“ vadovei Reginai, kad pakvietė vykti kartu.

Lapkričio 21-ąją, šeštadienį, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos salėje vyko literatų klubo „Lėvens balsai“ pirmojo kūrybos almanacho sutiktuvės. Į jas susirinko patys literatai, jų pasveikinti su gėlėmis atskubėję artimieji bei literatūrinės kūrybos gerbėjai miestelėnai.

„Prošvaistės“ – tokį vardą pirmajam almanachui išrinko klubo nariai. Jo išleidimą parėmė rajono savivaldybė ir patys autoriai, išspausdino UAB Panevėžio spaustuvė. Per 230 pusl. leidinio sudarytojos – viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja, „Lėvens balsų“ klubo kuratorė Lina Matiukaitė ir šio klubo pirmininkė Regina Baltrūnienė; redaktorės – Eugenija Katauskienė ir Eugenija Urbonienė, o iliustracijų autorė Lena Zinienė. Viršelį papuošė Vidmanto Jankausko nuotrauka.

Per 17 klubo gyvavimo metų į Anapilį palydėjom keletą kūrybos draugų – Palmą Stančikaitę, Rimutę Stančikienę, Liudą Šeštoką, Rimantą Urboną. Jų eilėraščiais ir prasideda „Prošvaistės“. Į jas sugulė ir 24 teberašančių eiles ar prozą kūrinėliai. Visi almanacho plotą pasidalijome po lygiai, išsirikiavome pagal abėcėlę... Ir knygos sutiktuvių šventėje visi lygiai – po vieną kūrinėlį paskaitėme publikai, nepamiršdami ir tų autorių, kurie negalėjo šventėje dalyvauti. Skaitymus paįvairino gero literatų bičiulio Sauliaus Balio atliekamos dainos.

Renginio vedėja L. Matiukaitė prie mikrofono pakvietė kupiškėnų kolegų pasveikinti atvykusią Biržų rajono literatų klubo „Versmė“ delegaciją su pirmininke Virginija Virkutiene bei rokiškėną Joną Balaišį. Svečiai sutiktuvių dalyviams padovanojo po savo eilėraštį, o iš Linos rankų gavo po kupiškėnų almanachą. Jį bibliotekoje įsigyti galėjo ir kiti renginio dalyviai.