Poezijos ir dainų popietė „Mano dainos – mano pats didžiausias turtas“, skirta poeto Vytauto Barausko atminimui, gegužės 5 d. į Vilniaus įgulos karininkų ramovę sukvietė PMMA kūrėjus iš Druskininkų, Kėdainių, Klaipėdos, Kupiškio, Šiaulių, Vilniaus ir Trakų.

Prisiminimais apie Vytautą Barauską pasidalino klaipėdiškis, metafizikos mokslų daktaras Vilimantas Zablockis. Lolita Piličiauskaitė – Navickienė iš Trakų ir „Kauno branduma“ menininkė Lina Opulskienė skaitė eiles, skirtas Poetui V. Barauskui. Kėdainietė Nijolė Jadvyga Kulnickienė – PMMA „Branduma“ prezidiumo pirmininkė – paskelbė tylos minutę. Vicepirmininkė Irena Žurumskienė šventės dalyviams priminė, kokiu tikslu įkurta PMMA „Branduma“.

Eilėraštį, skirtą V. Barauskui skaitė kėdainietė Rima Petrilevičienė, o Kupiškio atstovės –Genovaitė Koriznienė ir šių eilučių autorė – skaitė poeto eiles. Šiaulietė Rita Skėrienė dalinosi atsiminimais ir skaitė Vytauto B. eilėraštį „Kryžkelėje“, Aleksandra Vaitkaitienė – eilėraštį „Dangaus potvarkis“. Dalinosi atsiminimais ir poeto eilėraštį „Vestuvinis žiedas“ skaitė Alvyra Grėbliūnienė (Druskininkai).

Gražus šventės tęsinys – Vilniaus choro „Sakalas“ bei jaunųjų atlikėjų dovanotos dainos. Dar didesnis džiugesys užplūdo širdis, klausantis dainų, sukurtų pagal poeto Vytauto Barausko eiles. Jas dainavo artimi Vytauto B. draugai – Algis Frankonis ir Vytautas Šiškauskas.

Džiugus šurmulys ir smagios bendravimo akimirkos tęsėsi kitoje salėje, į kurią visus sukvietė poeto našlė Laimutė Barauskienė.

Trečiojo amžiaus universiteto literatūros fakulteto lankytojai jau penkerius metus džiaugėsi literatūrinėmis popietėmis, kurias vedė dekanė Eugenija Katauskienė. Turėjome puikią galimybę susipažinti su mūsų ir kitų šalių klasikų kūryba. Į skaitymus, kūrybos pristatymą, nagrinėjimą įsitraukė ir jos lankytojai. Tačiau didžiausia dovana klausytojams – tai išsamus ir platus autorių kūrybos pateikimas, kurį mums dovanojo Eugenija K. ir prieš dvejus metus prisijungusi dar viena literatūros mokytoja Laima Vinciūnaitė.

Šiais mokslo metais TAU literatūros fakulteto filialas veikė ir Subačiuje. Jo vadovė Angelė Marija Jonuškienė pakvietė mūsų literatų klubą į paskutinę literatūrinę popietę, kuri vyko balandžio 14 d. Jų klausytojams pristatėme klubo almanachą „Prošvaistės“. Eugenijos Urbonienės tarmiškai paskaitytas vaizdelis „Paukščių gripas“ buvo smagi mūsų kūrybinių mainų įžanga. Lina Matiukaitė kalbėjo apie almanacho „gimimą“ ir paskaitė keleto autorių eiles. Prie kavos puodelio savo ir kitų autorių eiles skaitė ir toje popietėje dalyvavusios Eugenija Katauskienė, Genovaitė Koriznienė, Regina Baltrūnienė.

O po savaitės, balandžio 21 d., Kupiškio viešojoje bibliotekoje rinkosi literatūros fakulteto klausytojai į mūsų paskutinįjį mokslo metų užsiėmimą-šventę – tai Angelės Marijos Jonuškienės naujosios eilėraščių knygos „Svajonės užkalbėjimas“ pristatymą. Gražiai išleistoje knygoje sugulusios autorės mintys, jausmai, potyriai... Šiltais žodžiais apie autorės kūrybą atsiliepė knygos redaktorė Eugenija Katauskienė., klubo pirmininkė ir kt. Eiles skaitė knygos autorė ir kitos klubo literatės.

Dovanota švente džiaugėsi, Angelė Mariją sveikino gausus būrys draugų, kūrybos gerbėjų bei artimųjų.

Įsibėgėjo poezijos pavasario renginiai. Balandžio 9 d. grupelė literatų: Genovaitė Koriznienė, Giedrė Murnikovienė, klubo kuratorė Lina Matiukaitė ir šių eilučių autorė lankėmės Biržuose, kur dar vieną gražią šventę literatams ir poezijos mėgėjams dovanojo „Versmės“ literatų klubo pirmininkė, poetė Virginija Virkutienė. Tai jau antroji Virginijos knyga. „Mėnulio vakaras“ – taip pavadinta knyga, nes joje esantys eilėraščiai, tarsi atveria tai, kas nesvarbu dieną, bet svarbu tampa naktį...

Lyrinis subjektas labai asmeniškas, artimas autorei, pastabus, analizuojantis, giliai jaučiantis, susiliejęs su žmogumi. Durys – į šiandieną, į ateitį. Daug baltos spalvos: mintys, lelijos, valandos, dienos. Ilgesys – gal net dažniau, nei balta... „Išburk mano sielą iš ilgesio vingių...“

Šią knygą reikia skaityti ne vieną kartą, ne paskubomis. Reikia laiko, nusiteikimo, galvojant ir vėl sugrįžtant. Tada poezija veriasi kaip gėlės žiedas... Pajunti spalvą, kvapą ir žodį... – Taip autorės kūrybą pristatė renginį vedusi lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aušra Macienė.

Po muzikinės pauzės, kurią dovanojo Laima ir Artūras Aukštuoliai, kita lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vlada Balbierienė pasidžiaugė, kad knyga atskrido kartu su kregždėmis. O autorės eilėraščiai žavi paprastumu ir paslaptingu saviraiškos būdu. Daug kalbama apie žodį, kuris netikėtas, išieškotas ir būtinas, patikrintas. Malonu, kad žodis išaukštintas, svarbus. Yra daug miniatiūrinių eilėraščių. Tai tarsi menininko potėpis su paslėpta mintimi. Brandžiausi yra 3-oje dalyje – filosofinio mąstymo sąsajų apie tai, kas yra bendražmogiška. Tai liudija autoriaus brandą.

Eiles skaitė autorė Virginija, Liuda Prunskienė, Aušra Macienė, Vlada Balbierienė ir „Versmės“ klubo literatės. Vėl skambėjo Laimos ir Artūro atliekamos dainos, jau ir Virginijos eilėraščių žodžiais.

Knygos gimimo ir asmeninio jubiliejaus proga autorę sveikino vicemerė Irutė Varzienė, kolegės, visas pulkas „Versmės“ literatų, jos šeimos nariai ir literatai iš Pasvalio, Vabalninko ir kiti.

Po renginio maloniai visi bendravome prie vaišių stalo.

Į naujos ir tokiu paslaptingu pavadinimu Angelės Marijos Jonuškienės poezijos knygos pristatymo šventę, kuri vyko balandžio 2-ąją atnaujintuose Subačiaus kultūros namuose, sugužėjo poezijos mylėtojai, literatai, miestelio bendruomenės nariai, autorės giminaičiai ir kiti garbūs svečiai.

Renginys prasidėjo fojė, fotografijų „Savojo kelio beieškant“ parodos atidarymu. Tai buvusio Subačiaus gimnazijos mokinio Rolando Juraškos kelionių nuotraukos iš daugiau kaip dvidešimt aplankytų šalių. Rolandą sveikino jo buvusi auklėtoja Angelė Marija Jonuškienė ir padovanojo Mauritanijoje „pamesto“ bato antrininką. Nuoširdžius žodžius broliui išsakė sesuo Renata Montvilienė, gyvenanti vaikystės namuose Stirniškiuose. Prisiminimais apie Rolando kūrybos pradžią dalijosi Subačiaus ambulatorijos gydytojas Antanas Šeputis.

Antroji šventės dalis vyko salėje. Angelės Marijos knygos sutikimo pradžią „užkalbėjo“ klarneto melodijos, kurias susirinkusiems dovanojo Subačiaus kultūros namų meno vadovas Dariaus Jakštonis. O ekrane besikeičiančios nuotraukos ir vaizdai, iliustruoti poetės eilėraščių posmais, tarsi vedė ir mus kūrybinių ieškojimų, renginių, švenčių ir konkursų keliu, kuriuo jau eilę metų eina poetė Angelė Marija.

Balandžio 2-osios rytmetį skubėjome į Skapiškyje vykusią šventę – tai humoristinių eilėraščių konkursą, kurį organizavo labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“ ir fondo literatų klubo Skapiškio literatų grupė.

Po 5 humoristinius eilėraščius konkursui siuntė 45 autoriai iš daugelio miestų ir rajonų, kurie renginio dieną jau buvo „suguldyti“ į knygą „Aimanos brūzgynuos.“ Po du savo eilėraščius skaitė tik 18 atvykusių autorių, tarp jų ir trys kupiškietės: E. Katauskienė, G. Koriznienė ir šių eilučių autorė. Buvo ir klausytojų. Šventę vedė Skapiškio padalinio bibliotekos vedėja Roma Bugailiškienė, o tarp skaitymų savus bei kitų nutikimus smagiai pasakojo Ancė.

Gražų koncertą dovanojo Skapiškio kultūros centro ansamblis ir jo vadovas Saulius Laucius.

Geriausių eilėraščių autorius Petras Zlatkus (Jonava) apdovanotas laureato diplomu ir skapiškietės prozininkės Aldonos Lavickienės prizu-statulėle „Humoro medis“. „Mažojo humoro medžio“ nominacijos ir diplomai įteikti: Juozapui Mickevičiui (Kaunas), Bronislavai Černiauskienei (Pasvalys). O Mykolui Kručui (Jonavos raj.), Aldonai Mankutei - Kursevičienei (Kaunas), Benediktui Medvedevui (Biržai), Almai Švelnienei (Svėdasai) ir šių eilučių autorei įteikti „humoro medeliai“.