Pasvalio rajono literatų klubas „Užuovėja“ savo 15 metų sukaktį šventė Krinčine, poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinėje sodyboje per tradicinę poetinės kūrybos šventę „Verdenės“. Lietinga birželio 28 – oji, beje, nėmaž nesutrikdė šventinės nuotaikos nei šeimininkams, nei svečiams, pakviestiems iš Biržų, Pakruojo ir Kupiškio rajonų.

Sodybos prie Jiešmens upelio šeimininkui Albinui Mačiuliui uždegus šventinę ugnelę renginį tęsė jo vedėja, iš mūsų krašto kilusi mokytoja Regina Grubinskienė. Ji svečius supažindino su naujausiu pasvaliečių kūrybos almanachu „Apglėbti“, tradiciškai išleistu rajono savivaldybės bei pačių autorių lėšomis. Literatams sveikinimo žodį tarė meras Gintautas Gegužinskas, meninę programą atliko moksleivių būrelis, bei atostogaujančios studentės.

Tolydžio lietui tiktai stiprėjant, kai jau ir svečiai, ir laužo šiluma nebegelbėjo, pasistiprinę altanoje šventės dalyviai sugūžėjo į memorialinio muziejaus patalpas, kuriose klausėmės vieni kitų kūrybos.

Trijų parapijų – Salamiesčio, Alizavos ir Palėvenėlės – klebono poeto, rajono literatų klubo „Lėvens balsai“ nario Justo Jasėno iniciatyva birželio 23 d., sekmadienį, Salamiestyje surengti Poezijos atlaidai: be kupiškėnų literatų į renginį atvyko ir svečių iš Utenos bei Zarasų.

Vidurdienio mišiose, kurias aukojo renginio „kaltininkas“ kun. J. Jasėnas, pasveikinęs parapijiečius ir svečius, kitą jo dalį patikėjo literatams: kalbėjo „Lėvens balsų“ klubo vadovė Regina Baltrūnienė; sakralinės savosios kūrybos paskaitė mūsiškės Bronė Valinskaitė ir Milda Narmontienė bei uteniškiai kūrėjai Regina Katinaitė Lumpickienė ir Vytauras Kaziela.

Biržų krašte – net du literatų klubai. Iš jų pagrindiniu laikytinas „Versmė“. Šio klubo iniciatyva išleisti šeši jos narių kūrybos almanachai. Šis klubas yra ir Poezijos pavasarių Biržuose iniciatorius.

Ir šių metų birželio 1-ąją Biržuose įvyko „Versmės“ klubo surengta Poezijos pavasario šventė, pasak renginio vedėjos Virginijos Virkutienės – jau septynioliktoji šiame rajone. Į ją buvo pakviesti ir kitų rajonų – Pasvalio, Šiaulių, Rokiškio, Pakruojo – literatai. Po ilgesnės pertraukos biržiečių Poezijos pavasario šventėje dalyvavo ir kupiškėnai literatai, klubo „Lėvens balsai“ nariai – poetės Regina Baltrūnienė, Regina Sagulina, Genovaitė Koriznienė ir šių eilučių autorius. Juos klausytojų auditorijai, susirinkusiai Biržų pilies menėje, pristatė klubo kuratorė, Kupiškio savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Lina Matiukaitė.

Visi renginyje dalyvavę literatai paskaitė savo eilių, o L.Matiukaitė – ištrauką iš jos pačios parengtos spaudai kupiškietės poetės, pirmosios Lietuvoje rašiusios gimtąją kalba Uršulės Tamošiūnaitės, eilėraščių rinkinio „Ailios“.

Su renginio dalyviais bendravo Biržų rajono vicemerė Stasė Eitavičienė, rajono savivaldybės J. Bielinio viešosios bibliotekos direktorius Vygandas Muralis.

Renginys buvo pradėtas Irenos ir Laimos Aukštuolienių „Versmės“ literatų klubo daina „Versmė“, o užbaigtas irgi tų pačių autorių Biržų miesto himnu.

 

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos šventė, vykusi birželio 15 d. Jonavoje, pradėta visų joje dalyvavusių kūrėjų sugiedota tautiška giesme.

Pirmoje šventės dalyje, buvo apdovanoti kūrėjai – laureatai. Tarp laureatų ir mūsų literatų klubo, bei kaimo rašytojų sąjungos narys Justas Jasėnas, kuriam įteiktas diplomas už dalyvavimą konkurse „Geriausia knyga apie kaimą“. O Angelei Marijai Jonuškienei ir man, šių eilučių autorei, – įteikti Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nario bilietai. Juos įteikė minėtos sąjungos prezidentas Kostas Fedaravičius.

Klausėmės laureatų kūrybos, kurią papildė sveikinimai ir muzikiniai intarpai.

Pasivaišinę kava, pabendravę, pasikeitę knygomis, grįžome į salę.Giesme „Lietuva brangi“, pradėjome antrąją šventės dalį. Konkurso dalyviams ištraukusiems lapelį, ant kurio buvo parašyta po eilutę iš gerb. poetės Dalios Teišerskytės eilėraščio, teko ta tema pasirinkti savo eilėraštį ir jį paskaityti. Nors nedrąsu, bet visgi buvo smagu tarp 40 konkurso dalyvių savo eilėraščius paskaityti ir mums.

Šventė baigėsi, o emocijos ir patirti įspūdžiai dar vis pleveno...

Keletas klubo „Lėvens balsai“ narių – Regina Baltrūnienė, Eugenija Katauskienė, Regina Sagulina, Lina Matiukaitė – gegužės 31-sios pavakarę buvome pakviestos į Vidos Palionienės sodybą Laičių kaime, netoli Žaidelių. Vida yra ne tik literatų klubo narė, bet ir aktyvi Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos muzikinio kolektyvo „Lėkupkalnis“, vadovaujamo Ingos Baniulienės, dalyvė. Šeimininkės pasiteiravome, kam kilo idėja organizuoti šį renginį. Pasirodo, vienos repeticijos metu vadovė pasiūlė kur nors gamtoje daryti kūrybinio sezono užbaigimą, tada Vida ir pakvietė į sodybą, kurioje gyveno beveik 40 metų.

Renginį vedusi Janina Lukauskienė (ji alizaviškė, Bakšėnų bendruomenės kolektyvo „Kaimynkiemis“ vadovė) pasakojo, kad V. Palionienė biržietė, prieš daugelį metų atitekėjusi į Kupiškio kraštą, čia užaugino tris vaikus, daug metų dirbo mokytoja. Eilėraščius rašo seniai, tik ilgai nedrįso skelbti viešai. 1990 metais „Kupiškėnų mintyse“ buvo išspausdintas eilėraštis „Baltos chrizantemos“, o jį į redakcija nunešė ne autorė, o jos kolegė Valda Senvaitienė. Vida paskaitė savo eilėraščių ir sakė, kad yra labai dėkinga mokytojai Liudai Kopūstienei, kuri patarė nemėtyti ką parašo, o saugoti.