Per Lietuvą ką tik nuvilnijo 53-iasis tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris. 2017“, o šios šventės aidai birželio 10-tą dieną pasiekė nuostabų Kupiškio krašto kampelį – Palėvenę, kurią garsino ir garsina čia gyvenantys žmonės bei ant aukšto Lėvens šlaito stovinti bažnyčia–vėlyvojo baroko šedevras. Šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje“ jau senokai tapusi tradicine, vyko jau šeštąjį kartą ir sukvietė į bendruomenės „Palėvenys“ namus nemažą būrį Aukštaitijos literatų, taip pat ir tolimesnių svečių.

Šių metų renginys buvo skirtas žymiems mūsų krašto poetams – Vytautui Rudokui ir Valdemarui Kukului. Abu šie talentingi kūrėjai gimę Noriūnuose, abu – vasario mėnesį, tik skiria juos 31 metų tarpas, taigi,skirtingų kartų atstovai, anot V. Rudoko „vienos tarmės, bet kitos laidos“. Jų abiejų keliai dažnai susieidavo, mat, abu kurį laiką dirbo „Pergalės“(„Metų“) žurnale.

Įvadu į renginį tapo abiems kūrėjams parengta nuotraukų paroda, o pradžioje nuskambėjo Viktoro Malinausko atliekamos dainos „Lėtas Lėvuo“ įrašas. Šią dainą kupiškėnas kompozitorius Algimantas Kriuka sukūrė pagal V. Rudoko žodžius. Aktorius Romualdas Gudas perskaitė keletą V. Rudoko eilėraščių iš knygos „Ir kiti vėjai“. Renginio vedėja Lina Matiukaitė priminė, kad poetas, išleidęs dvi dešimtis knygų, išdainavo jose savo ilgesį ir meilę gimtinei bei jos žmonėms, taip pat įamžino ir kupiškėnišką žodį – 1996 metais išleidęs tarminių tekstų knygą „Kalbėti motinos tarme“. Renginyje dalyvavo V.Rudoko seserys Danutė ir Irena, kiti giminaičiai. Danutė Rudokaitė-Stanikienė, šeimos jauniausioji, padėkojo visiems susirinkusiems už dėmesį broliui, jo kūrybai.

Poetas, literatūros kritikas ir publicistasValdemaras Kukulas kurti pradėjo labai anksti, vos 19-kos sulaukęs išleido pirmąją knygą „Augimo nerimas“. Poeto našlė Deimantė Kažukauskaitė-Kukulienė, primindama Valdemaro rašytą monografiją apie PauliųŠirvį,sakė, kad „jis buvo tos pačios kraujo grupės poetas kaip ir Širvys“. Viešnia patikino, kad poetai visada lieka savo knygose ir čia pat iš atminties pacitavo vieną iš jo eilėraščių. Deimantė irgi literatūros žmogus, dirba Lietuvos rašytojų sąjungos Rašytojų klube, yra sudariusi V. Kukulo tekstų knygą „Vertybių apžvalgos ratas“, išleistą jau po poeto mirties. Turėtų dar išeiti V. Kukulo knyga vaikams. Poeto žmona pasakojo, kad namuose liko milžiniška jo asmeninė biblioteka, mat Valdas nuo pat mažens kaupė ir skaitė knygas, ir tuo apsiskaitymu didžiavosi, buvo nepralenkiamas kultūrinės spaudos apžvalgininkas, talentingas literatūros kritikas. Pasak viešnios, Valdas vis dar prisimenamas, cituojamas, pasigendama jo žodžių, įžvalgų, trūksta jo požiūrio į gyvenimą.

Malonia staigmena tapo renginyje apsilankiusių V. Kukulo bendraklasių ir auklėtojos Pulcherijos Jasaitienės, tądien šventusių klasės susitikimą po 40-ties metų, prisiminimai apie mokyklinius laikus ir bendramokslį Valdą Kukulą. Mokytoja prisiminė, kad Valdas kurdavęs eiliuotus posmelius mokytojams, gražiai dainuodavęs ir deklamuodavęs, turėjęs dailią rašyseną. Bendraklasių vardu kalbėję Stasė Gurklytė-Krestovienė, VidasKlybas ir kiti sakė, kad jiems teko garbė ir laimė pažinti, mokytis kartu su Valdu.

Antroji šventės dalis buvo skirta poezijos skaitymams, kuriuose dalyvavo beveik trys dešimtys kūrėjų. Renginio organizatorių – Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir kupiškėnų literatų klubo „Lėvens balsai“ – prašymu visi poetai skaitė po vieną savo kūrybos eilėraštį, nuskambėjo ir keletas V.Kukulo ir V. Rudoko eilėraščių.

Pirmieji prabilo Biržų rajono literatų klubo „Versmė“ nariai, vėliau prisijungė Pasvalio „Užuovėja“, kuriai vadovauja kupiškietė, buvusiReginaTamošiūnaitė, dabar Grubinskienė. Iš Klaipėdos atvyko Gerda Jankevičiūtė, gydytoja, kilusi iš Skapiškio, pernai gimtinėje pristačiusi jau 5-tą savo knygą. Dalyvavo ir Petras Zlakus, gimęs Noriūnuose, o dabar – Jonavos poezijos klubo „Šaltinis“ narys. Anykščių klubui „Marčiupys“ atstovavo ne tik literatai, vadovaujami Dianos Šermukšnienės, bet ir bardas Algis Baronas, renginio metu pritariant gitarai, atlikęs keletą dainų. IšPanevėžio atvažiavoliteratų klubo „Polėkis“ narė Ona Stričkienė, o rokiškėnų klubui „Vaivorykštė“ atstovavo viena vienintelė Danutė Mažeikienė,nes kiti negalėję atvykti. Šeimininkų – „Lėvens balsų“klubo buvo bene gausiausia–aštuonetas moterų: vadovė Regina Baltrūnienė, Giedrė Murnikovienė, Genovaitė Koriznienė, Bronė Valinskaitė, Elena Varnienė, Onutė Jėckienė, Milda Eleonora Vaižmužienė ir Aušra Uldukienė. Šventės vedėja pakvietė į kitą literatūrinį renginį–A.Uldukienės naujos knygos „Spalvų išlydėtoja“ sutiktuves, vyksiančias birželio 16 dieną Kupiškio etnografijos muziejuje.

Poetas iš Vilniaus Vilius Baltrėnas, kilęs iš Miliūnų kaimo,esančio tarp Palėvenėlės ir Alizavos, ne tik pasisveikino kupiškėniškai, bet ir vieną eilėraštį perskaitė gimtąja tarme, o jo atsivežtas dovanojimui vaikiškas poezijos knygeles visi akimirksniu išsidalijo. Ne tik pats V. Baltrėnasskaitė, bet pasikvietė talkon ir aktorių R. Gudą, savo buvusį bendraklasį.

Renginį labai pagyvino Palėvenės bažnyčios vargonininkės Gintautės Lauciūtės–Bakanavičienės atliekamos lyriškos dainos pagal Salomėjos Nėries, Vidos Palionienės, Antano Mikalausko eiles. Šio literatūrinio susitikimo dalyviams surengta ekskursija po Palėvenės bažnyčią ir dominikonų vienuolyno teritoriją, o gidu buvo Kazimieras Stančikas iš Kupiškio. Aplankytas ir Vytauto Rudoko kapas Palėvenės kapinėse, padėta ten gėlių.Pasivaikščioję, pasidalinę įspūdžiais, apsikeitę suvenyrais bei knygomis, nusifotografavę atminimui svečiai ir šeimininkai vėl sugrįžo į bendruomenės „Palėvenys“ namus – buvusį vienuolyno svirną, svetingai atvertą pirmininkės Laimutės Juknevičienės, kur bendravimas dar tęsėsi prie suneštinių vaišių stalo.

Jaukus subuvimas, šiltas bendravimas, geri linkėjimai vienų kitiems ir noras vėl susitikti... O linkėjimai, biržiečių skirti kupiškėnams literatams, išrašyti ant dovanoto suvenyrinio angelo sparnų, išliks ilgam:

„Kad jūsų žodžiai–iš širdies į širdį,
Laukti, su meile išsakyti
Paguost kitus galėtų ir sušildyt,
Suteikti džiaugsmo trupinį mažytį.

Kad būtų jie dykumoj šaltinis,
Ištroškusiam gaivus gyvybės lašas,
Vilties giesmė–pirma ir paskutinė,
Kurią kiekvienas savo sieloj nešam.“
A. Butkevičius

Komentuoti