Taip pavadinta poezijos šventė kasmet, rugsėjo mėnesį, sukviečia poetinio žodžio mylėtojus į Kunigiškius (Anykščių raj.). O šios šventės šeimininkė, fondo „Baltasis balandis“ įkūrėja Aldona Širvinskienė. Ankstesniaisiais metais poezijos skaitymai vyko Aldonos Š. sodyboje. Ten dar tebeskamba vėjo judinami varpeliai. O jų kasmet suskambėdavo vis daugiau.

Šį rudenį, spalio 14 d.,  šventės šeimininkė Aldona Š. visus pakvietė į naujai įrengtą parodų salę. Joje išskirtinė ekspozicija: Karolio Širvinsko tapybos darbai. Nustebino ir džiugino jų gausa ir spalvų pajautimas. Radosi vietos ir atvykusių svečių tapybos, skulptūros ir keramikos darbų ekspozicijai. Lentynoje puikavosi ir fondo „Baltasis balandis “ išleistos knygos, poezijos bei prozos rinktinės ir kt.

Pasisveikinti, paklausyti poezijos posmų, palinkėti gražios šventės užsuko ir LR  seimo pirmininkas Viktoras Pranskietis.

Eiles skaitė Anykščių, Rokiškio, Vilniaus, Kauno, Kazlų Rūdos, Molėtų poetai ir Kupiškio: Genovaitė Koriznienė, Elena Varnienė, Regina Baltrūnienė.

 

Taip pavadinta poezijos šventė, buvo skirta poeto Pauliaus Širvio 99-osioms gimimo metinėms. Kaip ir kasmet, šventė vyko Aleksandravėlės kaime, poeto tėviškėje, kur dar šlama baltieji beržai, kur galima prisėsti ant P.Širvio suolelio. Lengvai vėjyje plazdeno P.Širvio portretas. Jo autorius Sigitas

Daščioras. O šventės dalyvio kodas – mėlyna spalvos detalė. Traukė dėmesį ir menininko A. Spundzevičiaus paveikslų paroda, skirta P.Širviui.

Suplazdėjo ir šventės vėliava... „Svečiavosi“ poeto Justino Marcinkevičiaus personažai: Atmintis ir Užmarštis – tai Aleksandravėlės kaimo bendruomenės paruošta smagi programa.

„Vai žydėkit linai...“ – smagiai padainavom šią dainą visi. O Dusetų vokalinio ansamblio TRIO programa „Gęsta baltos lelijos“, buvo skirta Poetui P. Širviui atminti.

„Ir nusinešė saulę miškai...“  – Poetų: Pauliaus Širvio ir Jono Strielkūno eiles deklamavo aktorius Andrius Bialobžeskis.

„Tu ir vėl ateini, ateini iš anapus...“ Ukmergiškis poetas Albinas Kuliešiaus skaitė savo eiles, skambėjo ir dainos jo eilių tekstais, kurias atliko Rima Žudienė.  

„Tu likai amžinai ten, anapus...“ – keletą gražių dainų atliko ir anykštėnas bardas Vidmantas Plėta.

Kai jau saulė bėgo slėptis už beržų, savo eiles skaitė Rokiškio literatų klubo „Vaivorykštė“ poetės. Skaitėme ir mudvi, buvusios šioje gražioje šventėje: Genovaitė Koriznienė ir aš, šio straipsnelio ir nuotraukų autorė.

Rokiškis – kultūros sostinė 2019, mus, Kupiškio literatus, liepos 17 d. pakvietė į poezijos skaitymus. Jie vyko Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

Tai nebuvo tikros dvikovos ar varžytuvės. Tai buvo smagus eilių skaitymas poromis. O poros susidarė visiems išsitraukus po du sunumeruotus lapelius. Tad kiekvienam teko ir antrą kartą, jau su kitu šventės dalyviu, skaityti ir tarsi pasivaržyti poetinio žodžio skambesiu...

Kai rokiškietė Danutė Mažeikienė paskaitė eilėraštį, kuriame visi žodžiai prasideda ta pačia raide, jai nenusileido ir mūsiškė Genovaitė Koriznienė, atsakiusi šmaikščiu vaizdeliu, kur kiekvienas žodis taipogi prasideda vis ta pačia raide. Gražiomis miniatiūromis pasidalino rokiškietės Alė Darata Kazlauskienė ir Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekos vedėja Reda Kiselytė.

Daug gražių, jausmingų ir brandžių eilių klausytojams dovanojo ir kiti rokiškio poetai. Rokiškietė, dalyvavusi šioje šventėje kaip klausytoja, geru žodžiu paminėjo ir padėkojo mūsų Giedrei Murnikovienei už gražius jos eilėraščius.

Šioje poezijos šventėje dalyvavome keturios. Be jau minėtų, eiles skaitė Aldona Lavickienė bei šio straipsnelio ir nuotraukų autorė.

 

„Yra Lietuvoje vietų, kurios turi savo aurą, savo trauką. Tokia viena vieta yra Pasvalio rajone, Krinčine, poeto Eugenijaus Matuzevičiaus ir jo brolio Leonardo memorialiniame muziejuje, kuriuo pasvaliečiai iš tiesų rūpinasi ir sugeba išsaugoti prarasto laiko literatūrinę dvasią, taip pat ją įkultūrinti dabartyje. Tai liudija tradicinė poezijos šventė „Krinčino verdenės“. (Poetas Alis Balbierius).

Atvykusius sveikino Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas, E. ir L. Matuzevičių memorialinio muziejaus vedėjas Albinas Mačiulis, Pasvalio rajono literatų klubo „Užuovėja“ vadovė Regina Grubinskienė bei Pasvalio krašto garbės pilietė, docentė, medicinos mokslų daktarė Genovaitė Jusaitienė, kuri sveikinimą užbaigė žodžiais: kas suranda tos dienos spindulėlį – gyvena ilgiausiai, serga mažiausiai.

Ši poezijos šventė Krinčine, skirta prisiminti Pasvalio krašto poetus, kuriems, kaip minėjo renginio vedėja mokytoja Regina Grubinskienė, rūpėjo švęsti poezijos šventę. Aukuras sodybos kiemelyje uždegtas jau 25-ąjį kartą, kur jau paaugo 3 berželiai, pasodinti brolių Matuzevičių, ąžuolas jų tėvo, o eglė motinos atminimui.

Nors netikėta, bet buvo gražu ir prasminga, kad prieš skaitant savo eiles, šventės dalyviams teko po eilėraštį paskaityti ir Pasvalio krašto poetų: Mykolo Karčiausko, Eugenijaus ar Leonardo Matuzevičiaus.

Kadangi ši poezijos šventė skirta vietovardžiams, tai ir eilėraščiuose turėjo nuskambėti vietovardžiai: upė, kaimas, gatvelė, miestas... Neatsitiktinai ir šventę puošė krinčiniečio Gintaro Uogelės meninės fotografijos: Krinčino apylinkių vaizdai.

Poezijos šventėje dalyvavo poezijos mylėtojai ir kūrėjai iš Pasvalio, Panevėžio, Biržų, Joniškio, Kelmės ir Kupiškio: Laima Lapienienė, Aldona Lavickienė, Giedrė Murnikovienė, Genovaitė Koriznienė, Regina Baltrūnienė.

Koncertą dovanojo Šilagalio Kultūros centro vokalinis ansamblis „Šarma“. (Vadovas pasvalietis Jonas Mališauskas).

Dar pasibuvom ir pabendravom prie vaišingų šeimininkų padengto stalo.

Gegužės antroje pusėje per Lietuvą nuvilnijo 55-asis tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris. 2019". Tikroji šventė ir jos paukštė šiais metais nebuvo atskridusi iki Kupiškio, tačiau jos aidai praeitą savaitgalį pasiekė nuostabų mūsų krašto kampelį – Skapiškį.

Kupiškio viešosios bibliotekos kartu su literatų klubu „Lėvens balsai" organizuojama ir įvairiose rajono vietovėse vykstanti tradicinė, jau aštuntoji, šventė „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje", sukviečianti Aukštaitijos regiono literatus ir dainų atlikėjus, iki šiol jau svečiavosi Onutės Adomaitienės sodyboje Pyragiuose (net keletą kartų), Palėvenėlėje, Uoginiuose, Palėvenėje, Adomynėje.

Suėjimuose prigijo tradicija – prisiminti Amžinybėn iškeliavusius mūsų krašto kūrėjus. Šių metų „Poezijos pavasario aidus" dedikavome skapiškėnei kraštotyrininkei ir poetei Aliutei Elenai Markevičiūtei (apie ją kalbėjo ir kūrybą pristatė mokytoja Auksė Jankevičienė), subatėnei poetei Angelei Marijai Jonuškienei (jos eilėraščių paskaitė „Lėvens balsų" pirmininkė Regina Baltrūnienė) ir prieš aštuonerius metus mirusiam poetui, literatūros kritikui, publicistui Valdemarui Kukului, kurio 60-ąsias gimimo metines šiais metais minime. Skapiškio bibliotekoje vykusio renginio dalyviai galėjo susipažinti su Kupiškio viešosios bibliotekos projekto „Diagnozė: poetas", kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba, mobilia fotografijų ir dokumentų paroda, iš įrašo išgirsti paties poeto skaitomų eilėraščių.

Manau, kad kai kuriems svečiams buvo netikėta, kad pačioje renginio pradžioje nuskambėjo Maironio baladė „Užkeiktas Skapiškio varpas", kurią perskaitė vasaras savo gimtuosiuose Kuosėnuose praleidžiantis aktorius, režisierius Romualdas Gudas. Istorija mena (tai užfiksuota ir A. E. Markevičiūtės knygoje „Skapiškis"), kad: „1921 m. vasarą Skapiškyje buvęs labai įdomus menininkų susibūrimas. Viešėjęs kunigo Mykolo Prialgausko brolis, Varšuvos konservatorijos dėstytojas Ignas Prialgauskaas, kunigo bendramokslis poetas Maironis, Skapiškio juostų dirbtuvių audėjų konsultuoti atvažiavo Valerija Čiurlionytė-Karūžienė. Visi mėgo irstytis Mituvos ežere, o ypač Maironis. Tyliais pavakariais, įplaukęs vidurin ežero, poetas paleisdavo irklus ir skambiu tenoru uždainuodavęs „Plaukia sau laivelis" ar kurią nors kitą dainą.... Kitą vasarą, atvažiavęs pas draugą, Maironis sukūrė baladę „Užkeiktas Skapiškio varpas".

O jau minėtą dainą „Plaukia sau laivelis" atliko Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio vokalinis ansamblis „Alkasalis", vadovaujamas Virginijos Skupienės. Skambėjo ir daugiau šio kolektyvo dainų, saksofonu grojo Saulius Laucius, koncertavo bardai – skapiškėnas Kazimieras Puronas ir anykštėnas Alvydas Apeikis, o jų dainoms mielai pritarė ir žiūrovai.

Kita graži šventės tradicija – savo kūrybos skaitymai. Daugelis literatų – seni geri pažįstami, bičiuliai, susitinkantys įvairiuose renginiuose, o ir mūsų šventėje dalyvaujantys jau ne pirmą kartą. Tai biržiečiai iš literatų klubo „Versmė", anykštėnai – iš „Marčiupio", rokiškėnai – iš „Vaivorykštės", panevėžiečiams atstovavusi Ona Jankevičiūtė. Jau trečius metus iš eilės „Poezijos pavasario aidų" nepraleidžia daug metų Klaipėdoje gyvenanti skapiškėnė poetė, šešių knygų autorė Gerda Jankevičiūtė (beje, vienintelė eilėraštį skaičiusi tarmiškai). Ukmergiškis fotografas, poetas Albinas Kuliešis džiaugėsi kartu su bičiuliu Raimondu Karmazinu pagaliau prisiruošę į Kupiškio kraštą atvažiuoti – anksčiau vis kas nors sutrukdydavo. Dalyvavo ir nemažas būrelis kupiškėnių iš „Lėvens balsų" klubo, keletas skapiškėnių.

Visi šventės programos dalyviai – literatai, dainininkai, muzikantai – išsinešė krepšelius, kuriuose leidinukai apie Kupiškio kraštą, suvenyrai su viešosios bibliotekos ir miesto simbolika, darbščiųjų kupiškėnių Reginos Baltrūnienės ir Aldonos Ramanauskienės bei skapiškėnių, kurioms vadovauja bibliotekininkė ir bendruomenės pirmininkė Roma Bugailiškienė, sukurti knygų skirtukai.

Dėkoju už pagalbą kolegei Romai, turėjusiai daug įsipareigojimų – ji ir renginio vietą paruošė, ir žiūrovus kvietė, ir ansamblyje dainavo, ir lubinų iš tėviškės pamiškių priskynė, ir fotografavo, ir ekskursiją po Skapiškį vedė, ir sumaniai patarė, kaip pavaišinti svečius ir jų alkanų neišleisti.

Atsisveikindamas ne vienas klausė: kur „Poezijos pavasario aidai" aidės kitais metais? Tikiuosi surasim gražų gamtos kampelį, kur būtų ir pastogė prisiglausti nuo kaitrios birželio saulės ar netikėto lietaus. Iki susitikimo kitą birželį.


Virginijos Juškienės, Albino Kuliešiaus, Linos Matiukaitės ir Romos Bugailiškienės nuotraukos